• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

obydlie

obydlie

obydlie 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

obydlie

súhrn obytných a hospodárskych budov alebo priestorov, ktoré vytvárajú celok s početnými vzájomnými väzbami jednotlivých častí. V dôsledku sociálnej a hospodárskej rôznorodosti tradičného prostredia sa rozvinuli aj rozmanité formy či typy tradičného obydlia – roľnícke, vinohradnícke, banícke, remeselnícke a ďalšie. Najpodstatnejším znakom tradičného roľníckeho obydlia bola úzka spätosť sociálnych a hospodársko-výrobných funkcií. Roľnícke obydlie bolo uspôsobené predovšetkým na hospodárske účely. Jeho obytná zložka bola menej dôležitá. Nasvedčuje tomu skutočnosť, že z celkovej zastavanej plochy dvora pripadalo na hospodársku časť okolo 70% a na obytnú časť len 30%. Vyšší sociálny status majetnejších roľníkov sa prejavoval vo formálnych znakoch blahobytu – väčšia rozmernosť, honosnosť a dekoratívnosť obydlia. Iba v malej miere sa to odrážalo aj v jeho vyšších úžitkových hodnotách a vo vyššom štandarde bývania.

AutorJán Botík

Pozri aj
Literatúra

Langer, J. – Vařeka, J.: Naše lidové stavby. Praha 1983.
Kolektív autorov: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku. Bratislava 1998.
Mencl, V.: Lidová architektura v Česko-Slovensku. Praha 1980.
Mjartan, J.: Staviteľstvo. In: Slovensko – Ľud II, Bratislava 1975.