mužský odev

mužský odev

mužský odev 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

mužský odev

súbor odevných súčastí, pokrývok hlavy, obuvi a odevných doplnkov, ktoré ako celok vytvárajú odev mužov. Skladba základných odevných súčiastok mužského odevu člení Slovensko na tri veľké oblasti. Prvú oblasť tvorí západné, južné a časť východného Slovenska s gaťovým typom odevu, ktorého základom sú plátenné gate, košeľa a mužská zástera. V zime sa tiež nosili súkenné nohavice z hrubého i jemného súkna. Druhú oblasť vytvárajú severné časti západného a stredného Slovenska s nohavicovým súkenným typom odevu, ktorého základ tvoria súkenné nohavice a košeľa. V lete mohli byť súkenné nohavice nahradené plátennými gaťami. Tretiu oblasť tvorí východné Slovensko s nohavicovým keprovým odevom, s keprovými nohavicami a košeľou. V zime mohli byť keprové nohavice nahradené súkennými nohavicami. Vplyv geografických a klimatických podmienok sa najvýraznejšie prejavil pri výbere materiálu a formovaní gaťového, v podstate plátenného odevu a pri nohavicovom súkennom odeve. Hospodárske podmienky, najmä absencia intenzívneho chovu oviec, sa podieľali na formovaní keprového nohavicového odevu. Kultúrne podmienky sa prejavili až pri výbere strihu, konečnej úprave a výzdobe každej základnej odevnej súčiastky. Základný odev mužov podliehal sezónnym zmenám v závislosti od striedania teplých a chladných ročných období. Z hľadiska pracovného procesu sa zásadne nemenila skladba základných súčiastok odevu. Variabilita skladby sa prejavovala viac v závislosti od ostatných príležitostí a funkcií tradičného odevu. Gaťový odev bol charakteristický odev nížin s teplým podnebím. Nohavicový odev zo súkna bol odevom horských oblastí s drsnejším podnebím. V keprovom nohavicovom odeve sa prelínajú základné vlastnosti plátenného gaťového a súkenného nohavicového odevu.

AutorMojmír Benža

Literatúra

---

Preskočiť na obsah