• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

hasičský spolok

hasičský spolok

hasičský spolok 800 524 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

hasičský spolok

dobrovoľný hasičský zbor. Organizovaná forma dobrovoľnej činnosti s cieľom likvidácie požiarov a pomoci pri rôznych nehodách a prírodných katastrofách. Hasičské spolky vznikali v procese rozvoja požiarnej ochrany. Kým v mestách sa od 14. až do polovice 19. storočia poverovali na Slovensku organizovaním likvidácie požiaru cechy, na vidieku sa požiarnictvo vykonávalo občianskou povinnosťou zúčastniť sa likvidácie požiaru. Po zrušení cechov v r. 1872 starostlivosť o požiarnu ochranu prešla na samosprávu miest a obcí. V r. 1888 štát nariadil každej obci s počtom najmenej 50 domov zabezpečiť sa požiarnymi pomôckami. Veľa úsilia sa vynaložilo na zakladanie dobrovoľných hasičských spolkov. Ak sa takýto spolok v obci nezaložil, obecná rada mala zabezpečiť povinné (obecné) alebo platené hasičstvo. Pri obecných hasičských zboroch sa každý rok vypracoval zoznam 20-40 ročných mužov, ktorým vznikla povinnosť konať požiarnu službu. Najstarší dobrovoľný hasičský zbor na Slovensku vznikol r. 1847 v Prešove. Do r. 1914 vzniklo na Slovensku 263 dobrovoľných hasičských zborov, financovaných obcou. R. 1933 slovenská celonárodná hasičská ustanovizeň – Zemská hasičská jednota na Slovensku – združovala 2981 zborov. Významný podiel na zakladaní a organizovaní dobrovoľných hasičských spolkov mali predstavitelia miestnej inteligencie (učitelia, farári, lekári ap.). Súčasťou činnosti hasičov boli pravidelné cvičenia, strážne služby, účasť na hasičských súťažiach. K zdrojom ich príjmov patrilo organizovanie tanečných zábav, divadelných predstavení a verejnoprospešných akcií. Ako významný lokálny fenomén pretrvávajú dobrovoľné hasičské zbory do súčasnosti. Zakladanie požiarnych zborov v obciach nad 500 obyvateľov vyplýva zo zákona o obecnom zriadení z r. 1990.

Dobrovoľný hasičský zbor. Budmerice (okr. Pezinok). Archív negatívov Ústavu etnológie SAV Bratislava
Dobrovoľný hasičský zbor. Budmerice (okr. Pezinok). Archív negatívov Ústavu etnológie SAV Bratislava

AutorĽubica Falťanová

Literatúra

Ordoš, J.: Rodinný a spoločenský život. In: Michálek, J. a kol.: Ľud hornádskej doliny. Poprad 1989, 199- 231.
Pamätnica Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. Bratislava 1972.
Pekár, Ľ.: Dejiny hasičstva a ochrany pred požiarmi na Hornej Nitre do roku 2000. Prievidza 2004.