• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

extravilán

extravilán

extravilán 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

extravilán

súborné označenie pre nezastavanú časť obce, nezastavaná časť jej katastrálneho územia. Patria k nemu polia, lúky, pasienky, lesy, vodné plochy, komunikácia a neužitočná pôda. Do extravilánu patria tiež osamelé obytné a hospodárske stavby, menšie osady či areály ležiace v chotári obce. Z historického hľadiska bol termín extravilán na našom území zavedený v 13. storočí, s uplatňovaním zákupného práva pri zakladaní nových osád. V tomto prípade sa vzťahoval iba na polia a lúky, ktoré zemepán pridelil jednotlivým usadlostiam poddaných sedliakov žijúcim v intraviláne obce, od ktorých poddaní odvádzali zemepánovi príslušnú čiastku dávok, robôt a služobných povinností. Podľa tereziánskeho urbáru z r. 1767 rozlohu extravilánu jednej usadlosti tvorili polia v rozsahu 16 až 40 jutár a lúky v rozsahu 6 až 22 koscov. Rozsah závisel od akosti pôdy v jednotlivých župách.

AutorStanislav Horváth

Pozri aj
Literatúra

---