Predpokladané prínosy projektu

Po ukončení realizácie projektu digitalizácie objektov TĽK bude:

• zdigitalizovaných viac ako 4 100 nových objektov TĽK;

• vybudované digitalizačné pracovisko v priestoroch CTĽK, ktoré bude digitalizovať objekty aj po ukončení realizácie projektu; obstaraním hardvéru, softvéru, mobilnej digitalizačnej techniky a lokálnych úložísk vytvorí CTĽK podmienky na pokračovanie napĺňania cieľov projektu i po jeho ukončení; zároveň bude vytvorený priestor na spracovanie, úschovu a uloženie digitálnych objektov na lokálnych úložiskách;

• vytvorený funkčný systém zberu, inventarizácie a digitalizácie objektov TĽK;

• vytvorený priestor na sprístupnenie nových zdigitalizovaných objektov prostredníctvom vlastného webového sídla a napojením sa na centrálnu infraštruktúru;

• vytvorené nové pracovné miesto s dlhodobou udržateľnosťou.

Výsledky projektu budú určené predovšetkým na odborné, vzdelávacie a informačné účely pre odbornú i laickú verejnosť a v procese v školského i mimoškolského vzdelávania. Z rozsiahleho súboru prejavov TĽK sa vytvorí cielený výber, ktorý umožní zhodnotiť súčasný stav a premeny ľudových tradícií. Projekt a jeho výstup sa zameriava sa na klasickú klasifikáciu ľudovej kultúry a vytvorenie podrobného súpisu jej reprezentatívnych javov. Tento súpis vytvorí základ pre ďalšie spracovanie na účely výchovy, vzdelávania a popularizáciu hodnôt TĽK. Bude tiež inšpiračným zdrojom a materiálovou základňou pre celú oblasť záujmovej umeleckej činnosti, najmä tej jej časti, ktorá folklórne prejavy TĽK využíva ako inšpiračný zdroj pre svoje umelecké produkcie. Archív TĽK spolu s elektronickou encyklopédiou bude tvoriť významný nástroj a zázemie pre vyučovanie prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra na základných a stredných školách. Tiež bude východiskom pre tvorbu materiálov využiteľných v predškolskej výchove. Špecializované digitalizačné pracovisko vytvorené v rámci projektu sa stabilne začlení do organizačnej štruktúry SĽUK-u a vo svojej činnosti bude pokračovať aj po ukončení realizácii projektu. Jeho zriadením sa zaručí trvalá udržateľnosť aktivít na minimálne 5 rokov po skončení projektu. Dosiahne sa tým kontinuálna digitalizácia TĽK a podpora modernizácie obecných a regionálnych archívov.
Preskočiť na obsah