• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia
  Folklórne kolektívy
  Podujatia
  Výrobcovia

Archív – rozhodnutia

Rozhodnutie o zápise do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pre rok 2017

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo 23. januára 2017 výzvu na predkladanie nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

V stanovenom termíne výzvy, do 31. marca 2017, bolo predložených 6 návrhov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva a 1 návrh do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Odborná komisia posúdila všetky navrhované prvky a na svojom zasadnutí dňa 19. júna 2017 navrhla zaradiť nasledovné prvky do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku:


DOKUMENTÁCIA A OCHRANA DROTÁRSTVA V POVAŽSKOM MÚZEU V ŽILINE

Identifikačné číslo: CTLK-ZNSO-2017/01

Predkladateľ: Považské múzeum v Žiline

Projekt Dokumentačné centrum drotárstva je súbor aktivít Považského múzea v Žiline, ktorých konečným cieľom je vybudovanie informačného, metodického a koordinačného centra pre odbor drotárstva. Predpokladom pre napĺňanie týchto cieľov bolo vytvorenie špecializovaného pracoviska, ktoré bolo zriadené na pôde múzea od roku 1994. Cieľom pracoviska je smerovať k čo najhlbšiemu poznaniu drotárstva a získané poznatky uchovávať, napomáhať jeho revitalizácii a trvalej udržateľnosti, viesť k všeobecnej a reálnej akceptácii drotárstva ako prvku nehmotného kultúrneho dedičstva, podporovať jeho prirodzené včlenenie sa do historického i kultúrneho vedomia spoločnosti, ako aj jeho využívanie pre jej ďalší rozvoj, sledovať transformáciu pôvodného remesla v nových podmienkach a podporovať a koordinovať nositeľov drotárstva či už spoločenstvá alebo jednotlivcov pri jeho udržiavaní a rozvíjaní.  

Projekt pristupuje k problematike komplexne, pričom sleduje aj čiastkové ciele v oblasti výskumu, dokumentácie, propagácie, prezentácie, ochrany i podpory. Zameriava sa na budovanie informačnej databanky ako výsledok komplexného, koordinovaného a interdisciplinárneho výskumu. Zaoberá sa inventarizáciou a systematizáciou odboru (určenie základných znakov remesla a spracovanie terminológie, technológie a typológie jeho hmotných prejavov), vybudovanie čo najúplnejšieho zbierkového fondu, pozostávajúceho nielen z kolekcie historických artefaktov, ale aj z prác súčasných nositeľov remesla, vrátane profesionálnych výtvarníkov. Získané poznatky šíri prostredníctvom publikačných, vzdelávacích a prezentačných aktivít. Projekt veľmi efektívne prispieva k životaschopnosti konkrétneho aspektu nehmotného kultúrneho dedičstva a je modelom, ktorý môže byť v oblasti ochrany a starostlivosti o nehmotné kultúrne dedičstvo vzorovým ako pro Slovensko, tak i v zahraničí.

Pre tieto dôvody navrhla Odborná komisia zapísať aktivitu Dokumentácia a ochrana drotárstva v Považskom múzeu v Žiline do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovenska. Návrh Odbornej komisie bol dňa 16. augusta 2017 prijatý a potvrdený ministrom kultúry Slovenskej republiky.

Rozhodnutie o zápise do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pre rok 2015

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo koncom roka 2014 výzvu na predkladanie nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

V stanovenom termíne výzvy, do 20. januára 2015, boli predložené 2 návrhy do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva a 1 návrh do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Odborná komisia posúdila všetky navrhované prvky a na svojom zasadnutí dňa 30. júna 2015 navrhla zaradiť nasledovné prvky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku:

ŠKOLA REMESIEL ÚĽUV

Identifikačné číslo: CTLK-RZ-AKTIVITY-2014/01
Predkladateľ: Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Pre tradičné rurálne prostredie na Slovensku bolo ešte v polovici 20. storočia charakteristické samozásobiteľstvo. Ľudia sa snažili byť po materiálnej stránke sebestační a väčšinu toho, čo potrebovali k živobytiu, sa usilovali saturovať z vlastných zdrojov. Aj preto museli byť zruční v dostatočne širokej škále ručných prác, výrobných činností a remesiel, ktoré sa tradovaním plynule prenášali z generácie a generáciu. Výsledkom bola často vysoko kvalitná produkcia, ktorá výraznou mierou dotvárala osobitosti, špecifiká materiálnych znakov miesta, v ktorom ľudia žili. Na bohatú škálu prejavov ľudovej produkcie nadviazalo hneď po svojom vzniku Ústredie ľudovej umeleckej výroby (1945), ktoré malo systém ochrany tradičných unikátnych technológií, vzorov a  ich dokumentáciu ukotvený priamo v pracovnej náplni. Jeho pracovníci boli v neustálom kontakte so samotnými výrobcami, výrobnými strediskami, viedli zveľaďovacie kurzy. Ich pôsobenie nechalo stopy aj v prácach výrobcov, viedlo k oživeniu niektorých takmer už zanikajúcich výrob a k uchovávaniu pôvodného regionálneho profilu a lokálnej pestrosti výroby. Z doškoľovania výrobcov od začiatku 90. rokov Ústredie ľudovej umeleckej výroby plynulo prešlo k organizovaniu záujmových kurzov tradičných remesiel a výrob aj pre širšiu verejnosť. Kurzy ponúka v celoslovenskom zábere prostredníctvom  troch regionálnych pobočiek so sídlami v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Pre tieto dôvody navrhla Odborná komisia zapísať Školu remesiel ÚĽUV do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovenska. Návrh Odbornej komisie bol dňa 2. septembra 2015 prijatý a potvrdený ministrom kultúry Slovenskej republiky.

Predvoľby ochrany osobných údajov

Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme cookies. Tu môžete zmeniť predvoľby ochrany osobných údajov. Blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na použiteľnosť našich webových stránok a služieb, ktoré ponúkame.

Kliknutím aktivujete / deaktivujete kód sledovania služby Google Analytics.
Kliknutím aktivujete / deaktivujete Mapy Google.
Kliknutím aktivujete / deaktivujete zobrazenie vložených videí.
Na našich webových stránkach používame súbory cookie, a to najmä zo služieb tretích strán.
Definujte svoje predvoľby ochrany osobných údajov a / alebo súhlaste s používaním súborov cookie.