rezba

rezba

rezba 800 479 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

rezba

rozšírená ľudová ozdobná, predovšetkým rezbárska technika. Na rozdiel od rytia sa pri rezbe ornamentu výraznejšie rozrušuje povrch a odpadávajú kúsky dreva. Základnými nástrojmi pri rezbe sú nôž a dláto. S dlátom spočiatku pracovali najmä vyučení remeselníci. Používali sa rozličné druhy dlát. V ľudovom rezbárstve k najzákladnejším patrili dláta rovné, šikmé a žliabkovité (tvaru U a V). Diferencované ozdobné postupy sa rôznili podľa druhov použitých nástrojov: vruborez sa uskutočňoval nožom alebo s použitím šikmého dláta. Jemu podobný žliabkovitý vryp dlátom tvaru U. Oba sa radili v zárezoch jeden za druhým a tvorili rovné alebo oblúkovité linky. Prvý bol starší a viac charakteristický pre Slovensko, druhý bol rozšírenejší skôr v Čechách a na Morave. Žliabkovanie sa uskutočňovalo nožom, ktorým sa robili zárezy šikmo do povrchu z dvoch strán, alebo dlátom tvaru V, najmä však tvaru U, ktorým sa zhotovoval ornament, linky rôznej plasticity a reliéfna rezba. Pri ozdobovaní rezbou sa predmety upevňovali do strúhacieho stolca. Rezbou pomocou dláta sa vytvárali ozdobené rýhy aj na kováčskych výrobkoch a šperkoch. Ostrým predmetom na spôsob rezby sa rozrušoval povrch ešte vlhkého črepu aj na keramických výrobkoch.

Forma na maslo zdobená rezbou. Slovensko, 1. polovica 20. storočia. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto: O. Vlková
Forma na maslo zdobená rezbou. Slovensko, 1. polovica 20. storočia. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto: O. Vlková

AutorOľga Danglová

Literatúra

Šenfeldová, H.: Lidové techniky zdobení dřeva. Technologie lidové výroby. Praha 1984.

Preskočiť na obsah