pastier oviec

pastier oviec

pastier oviec 565 590 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

pastier oviec

(ovčiar)
osoba zodpovedná za pasúce sa ovce. Už od stredoveku, kedy sa na túto prácu často najímali telesne a duševne postihnuté osoby, bola ich profesia považovaná za nečistú a patrili k sociálne najnižším vrstvám v lokálnom spoločenstve. Na prácu ich najímali jednotliví roľníci, obec, neskôr spolok bývalých urbarialistov. Za svoju prácu dostávali až do začiatku 20. storočia najmä naturálie (prevažne obilie, ale i stravu a šatstvo). Podľa vykonávanej práce sa pri nížinnom chove oviec delili na pastierov (ovčiar, pasák, juhás) a ich pomocníkov (jahňačiar, bojtár). V oblastiach s rozšíreným salašníctvom, zameraným na mliečnu produkciu, bolo v pracovnej náplni pastiera oviec okrem pasenia aj ich nočné stráženie, najmä však ručné dojenie a výpomoc bačovi pri spracúvaní mlieka. Pastieri boli so stádami na pasienkoch od jari do jesene. Podľa druhu vykonávanej práce sa delili do viacerých skupín. Okrem baču boli na salaši valasi, z ktorých najlepšie postavenie mali pastieri, ktorí aj dojili (dojčiar) a strihali ovce (strižiar). Po nich nasledovali pastieri nedojených oviec (barančiari, jarčiari) a jahniat (jahňačiari). Najnižší status mali honelníci. Oproti nížinnému chovu mali pastieri na salašoch v dedinskom spoločenstve priznané vyššie sociálne postavenie. Najímal ich salašný spolok, s ktorým zmluvne dohodli aj výšku a druh odmeny. Jej základ tvorili mliečne výrobky (bryndza, ovčie syry). Doplnkom odmeny boli vedľajšie naturálne dávky (vlna pri strihaní oviec, teplé jedlo pri košarovaní). V niektorých oblastiach Slovenska sa salašní pastieri oviec združovali do ovčiarskych cechov. Tradičná výstroj pastiera oviec pozostávala z pastierskej palice alebo valašky, cedidla, neskôr kapsy na suchú stravu, prípadne biča. Pomocníkom pri nočnom strážení a usmerňovaní stáda bol pes. Po kolektivizácii poľnohospodárstva sa len čiastočne zachovali niektoré tradičné prvky salašníctva v systéme organizácie práce. Odmeňovanie pastierov v poľnohospodárskych družstvách sa zmenilo na mesačnú mzdu, vyplácanú podľa pracovných noriem.

Pasenie oviec. Heľpa, okr. Brezno. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto F. Hideg, 1960.
Pasenie oviec. Heľpa, okr. Brezno. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto F. Hideg, 1960.

AutorJán Podolák

Literatúra

Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.

Preskočiť na obsah