obyčaj

obyčaj

obyčaj 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

obyčaj

odborné označenie tradíciou určeného spôsobu sociálneho správania ľudí, ktorý je v danom spoločenstve všeobecne prijatý, rozšírený a ustálený. Významovo sa prekrýva s pojmom zvyk, ktorý sa považuje za jeho synonymum. Uplatňuje sa v situáciách každodenného života, ale najmä pri významných momentoch života človeka, spoločnosti, prírody.
Obyčaje delíme na:

  1. rodinné (tiež obyčaje životného cyklu),
  2. kalendárne (tiež výročné obyčaje),
  3. pracovné,
  4. spoločenské (etiketa).

Existencia tradíciou určeného spôsobu sociálneho správania je nevyhnutnou podmienkou života ľudí v spoločnosti. Hlavná funkcia obyčajov je socionormatívna, komunikačná, ale aj integračná a zároveň diferenciačná. Významná je aj ich psychohygienická funkcia.

AutorKornélia Jakubíková

Literatúra

Jakubíková, K.: Teoretické východiská ku štúdiu obyčajov. In: Slovenský národopis, roč. 28, 1980, č. 4, 612-621.

Preskočiť na obsah