mlynár

mlynár

mlynár 561 727 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

mlynár

remeselník, spracúvajúci obilie na múku a iné produkty. Mlynár spravidla vedel mlyn aj postaviť, zostaviť a opravovať jeho technické zariadenie, osadzovať a kresať mlynské kamene. Nastavenie mlynského zariadenia bolo súčasťou majstrovskej skúšky. Mlynári vedeli obsluhovať aj ďalšie zariadenia, ktoré bývali súčasťou mlynských usadlostí (píla, valcha, stupa). Formovanie mlynárov ako remeselníkov súviselo s rozšírením vodných mlynov. Za feudalizmu boli mlynári spravidla poddanými zemepána. Okrem mletia obilia bolo ich povinnosťou vyberať časť z obilia (mýto), kŕmiť ošípané pre panstvo, vykonávať tesárske práce na stavbách budov, mostov, hrádzí a rybníkov. Ak boli dedičnými richtármi, vykonávali zvykové trestné právo (tzv. mlynský dereš). Mlynári mali vzhľadom na veľké rozšírenie a dôležitosť remesla významné postavenie v lokálnom spoločenstve. V novoveku presadzovali zavádzaním valcových mlynov, elektrifikáciou modernizáciu mlynskej výroby i modernizáciu vlastných domácností.

Mlynár nasýpajúci obilie. Nemecko, 16. storočie. Prevzaté z Amman, J. – Sachs, H.: Das Ständebuch. 114 Holtzschnitte von Jost Ammann mit Reimen von Hans Sachs. Leipzig 1960, 40.
Mlynár nasýpajúci obilie. Nemecko, 16. storočie. Prevzaté z Amman, J. – Sachs, H.: Das Ständebuch. 114 Holtzschnitte von Jost Ammann mit Reimen von Hans Sachs. Leipzig 1960, 40.

AutorLadislav Mlynka

Literatúra

Kaľavský, M.: Mlynárstvo na Slovensku v 19. a 20. storočí. In: Vlastivedný časopis, roč. 27, 1978, 179 -184.
Mlynka, L.: Spoločenské postavenie mlynárov na južnom Slovensku. In: Etnologické rozpravy, roč. 1, 1994, č.1, s.53 - 58.