Vymedzenie pojmov pre účely tohto projektu

Kultúrne dedičstvo Kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky je nenahraditeľným bohatstvom štátu a jeho občanov, je dokladom vývoja spoločnosti, filozofie, náboženstva, vedy, techniky, umenia, dokumentom vzdelanostnej a kultúrnej úrovne slovenského národa, iných národov, národnostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov, ktorí žijú alebo v minulosti žili na území Slovenska. Kultúrna rozmanitosť Predstavuje rôzne podoby kultúry, ktoré vznikajú v čase a priestore. Kultúrna rozmanitosť sa prejavuje v originálnosti a mnohorakosti identít, ako aj v kultúrnych prejavoch obyvateľov regiónov, národov a spoločností predstavujúcich ľudstvo. Miestna a regionálna kultúra Súhrn hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti, ktoré sa viažu na konkrétnu obec alebo región. Miestna a regionálna kultúra zahŕňa v sebe lokálne a regionálne hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo, ako aj živé kultúrne prejavy fungujúce v každodennom živote, pri sviatkoch a slávnostiach. Pod miestnou a regionálnou kultúrou možno rozumieť napríklad kultúrne pamiatky a pamätihodnosti, tradičné produkty a zamestnania (napr. chov oviec), umelecké produkty, remeslá a zručnosti, tradičné kulinárske špeciality, tradičný historický alebo ľudový odev, zvláštnosti miestneho a regionálneho jazyka či jazykov (nárečie, viacjazyčnosť a vzájomné ovplyvňovanie jazykov), historické udalosti a významné osobnosti, tradičné hudobné, spevné, tanečné a dramatické prejavy, tradičné slávnosti, ceremónie a obrady. Živá miestna a regionálna kultúra spravidla nadväzuje na miestne a regionálne kultúrne tradície a pokladá ich za dôležitú súčasť historickej pamäte i za zdroj kultúrnej identity obce alebo regiónu. Nehmotné kultúrne dedičstvo Nehmotné kultúrne dedičstvo znamená znalosti, praktiky, postupy, stvárnenia, prejavy, poznatky, schopnosti, ako aj nástroje, predmety, artefakty a s nimi spojené kultúrne miesta, ktoré spoločenstvá, skupiny a v niektorých prípadoch jednotlivci pokladajú za súčasť svojho kultúrneho dedičstva. Toto nehmotné kultúrne dedičstvo si spoločenstvá a skupiny odovzdávajú z generácie na generáciu a sústavne ho znova vytvárajú ako reakciu na okolité prostredie, interakciu s prírodou a svojou históriou, pričom im poskytuje pocit identity a kontinuity, podporujúc tak úctu ku kultúrnej rozmanitosti a ľudskej tvorivosti. Tradičná ľudová kultúra Súhrn hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti, vytvorených v tradičných spoločnostiach a zviazaných so sociálnymi vrstvami, nazývanými ľud (na Slovensku najmä roľníci, remeselníci, robotníci a ďalšie neprivilegované sociálne vrstvy). Prenášala sa z generácie na generáciu ústnym podaním, napodobňovaním a v podstatne menšej miere písomnou formou. Tradičná ľudová kultúra ako ucelený a živý systém zanikala postupne s modernizáciou spoločnosti, avšak viaceré jej javy sa stali zdrojom kultúrnej a spoločenskej identity a uchovávajú sa ako prejavy lokálneho, regionálneho alebo národného kultúrneho dedičstva. Tradičná hmotná kultúra Súbor materiálnych artefaktov zdedených alebo prebraných od predchádzajúcich generácií. Pod hmotnými javmi tradičnej ľudovej kultúry sa rozumie napríklad ľudové staviteľstvo, domácke a remeselné výrobky, produkcia potravín a strava, odev, výtvarné umenie a ďalšie, ako aj technické zariadenia a zaznamenané technologické postupy s nimi spojené. Tradičná nehmotná kultúra Jadrom tradičnej nehmotnej kultúry sú oblasti duchovnej a umeleckej kultúry, ktoré sa prelínajú a dopĺňajú nehmotnými aspektmi materiálnej kultúry. K nehmotným javom patria ústne tradície a prejavy vrátane jazyka (ľudová slovesnosť, nárečia), interpretačné umenie (ľudová hudba, piesne, tance, hry), spoločenské praktiky, zvyky, rituály a slávnostné udalosti, poznatky a obyčaje súvisiace s prírodou a vesmírom, domácka výroba a tradičné remeslo a ďalšie. Folklórne tradície Súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva sú folklórne tradície. Sú to kultúrne javy, ktoré sú vo vedomí lokálneho, regionálneho spoločenstva alebo aj celej spoločnosti pokladané za ústne, herné, dramatické, spevné, tanečné a hudobné prejavy tradičnej ľudovej kultúry. Uchovávajú sa v lokálnych spoločenstvách. Šíria sa prirodzenou formou medziľudskej komunikácie, ale aj v sekundárnej podobe prostredníctvom masmédií a folklórnych kolektívov (folklorizmus). Databáza Databáza je súbor zozbieraných údajov, ktorý je organizovaný tak, aby jeho obsah mohol byť jednoducho dostupný, spracovávaný a aktualizovaný. Kultúrny objekt Prírodnina alebo hnuteľné či nehnuteľné, hmotné alebo nehmotné ľudské výtvory, ktoré sa vyznačujú kultúrnou významnosťou z hľadiska prehistórie, histórie, literatúry, umenia, techniky alebo prírodných a spoločenských vied a spĺňajú kritéria platnej legislatívy (týkajúce sa datovania, charakteru a výnimočnosti). Kultúrny objekt je reprezentovaný množinou informácií, ktorá popisuje rôzne aspekty objektu. Digitálny objekt Základný stavebný prvok digitálneho obsahu, ľubovoľná jednotka rôznej veľkosti  zložená z viacerých elementárnych prvkov,  ktorú je možné opakovane znovu použiť.   Za digitálny objekt  sa považuje objekt  logicky zostavený, didakticky pochopiteľný, informačne úplný. Za tohto predpokladu môže ním byť čokoľvek (obrázok, text, zvukový záznam, prezentácia,  video, animovaný objekt…). Samostatný digitálny objekt alebo množina digitálnych objektov môže reprezentovať konkrétny kultúrny objekt.
Preskočiť na obsah