Slovenský ľudový umelecký kolektív

Postup pri zápise

POSTUP PRI ZÁPISE DO REPREZENTATÍVNEHO ZOZNAMU NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKA

Predkladanie návrhov

Všetky materiály, ktoré sú potrebné pre návrh na zápis do reprezentatívneho zoznamu musia byť obsiahnuté v nominačnom spise.

Nominačný spis tvorí:

- Sprievodný list;

- Vyplnený formulár „Návrh na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska“;

- Slobodný, predchádzajúci a informovaný súhlas s nomináciou;

- Fotodokumentácia (15 aktuálnych a 15 historických fotografií s vysokým rozlíšením s podrobným popisom);

- Vyplnený príslušný formulár „FOTO – udelenie licencie/sublicencie a register dokumentácie“;

- Videodokumentácia (upravené video, zostrihané do 10 minút, ktoré sa dôrazne odporúča pre účely hodnotenia, zviditeľnenia a propagácie);

- Vyplnený príslušný formulár „VIDEODOKUMENTÁCIA – udelenie licencie/sublicencie a register dokumentácie“;

- Ďalšia nepovinná dokumentácia podľa pokynov priamo vo formulári, časť F.2.

Pred vyplnením formulára je potrebné podrobne sa zoznámiť s týmto postupom a s Postupom pre vyplnenie formulára.

Formulár na predkladanie návrhov, ako aj usmernenie na jeho vyplnenie sú dostupné na stránke Postup pri vypĺňaní formulára.

Návrh na zápis je možné zaradiť do schvaľovacieho procesu po predložení úplného nominačného spisu v písomnej forme.

Návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Vyplnený formulár sa odosiela v elektronickej i tlačenej podobe. 

Formulár je potrebné dvakrát vytlačiť, podpísať štatutárnym zástupcom navrhovateľa, priložiť k nemu všetku požadovanú dokumentáciu a dva originály úplného nominačného spisu poslať alebo osobne doručiť na adresu:

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, Slovenský ľudový umelecký kolektív

Balkánska 31, 853 08 Bratislava,

tel.: +421 204 78 221, e-mail: tlk@sluk.sk

Po doručení nominačného spisu preverí CTĽK, či návrh podal oprávnený navrhovateľ a či nominačný spis obsahuje všetky náležitosti v zmysle tejto výzvy. Ak je návrh neúplný, požiada predkladateľa o doplňujúce informácie s určením konečného termínu na doplnenie. Ak ani do tohto termínu nebude návrh úplný, vyradí ho z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť písomne oznámi predkladateľovi návrhu. Návrhy, čiastkové materiály vyhotovené a pripravené ako podklad pre rozhodovanie komisie, správy oponentov, reakcie predkladateľov a rozhodnutia komisie sa považujú za dôverné dokumenty do okamihu návrhu komisie a do jeho akceptovania ministrom kultúry.

Posudzovanie návrhov

Po prijatí a zaregistrovaní kompletných nominačných spisov CTĽK objedná oponentské posudky a pre každého oponenta vyhotoví kópiu príslušného nominačného spisu.

Každú nomináciu v prvej fáze posúdi najmenej jeden nezávislý odborný oponent – expert na príslušnú oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva (ďalej len „oponent“). Každý z oponentov vyhotoví oponentský posudok, v ktorom posúdi dodržanie stanovených kritérií a opodstatnenosť zaradenia prvku do reprezentatívneho zoznamu. Oponentský posudok doručí každý oponent v stanovenom termíne do CTĽK.

CTĽK rozmnoží všetky posudky a doručí ich každému členovi komisie. CTĽK vyhotoví kópie nominačných spisov, ktoré poskytne komisii k preštudovaniu. Oba originály nominačného spisu zostávajú v depozite CTĽK.

Po preskúmaní jednotlivých návrhov a oponentských posudkov komisia zasadne a na spoločnom rokovaní návrhy posúdi. Súčasne posúdi, resp. písomne predloží odporúčania na vylepšenie, opravu a doplnenie informácií v predložených nominačných spisoch, ako aj odporúčania, ktoré smerujú k záchrane, ochrane, revitalizácii a šíreniu danej formy kultúrneho prejavu, alebo daného kultúrneho priestoru. Komisia môže taktiež navrhnúť podobné odporúčania aj predkladateľom prvkov, ktoré neboli odporučené na zápis kvôli nedostatočnej kvalite nominačných spisov alebo chýbajúcim informáciám v nich. Umožní tak opätovné predloženie nominačného spisu daného prvku v tom istom cykle. Predkladateľ daného prvku bude prostredníctvom CTĽK informovaný o možnosti doplnenia chýbajúcich informácií do stanoveného termínu. Ak predkladateľ v stanovenej lehote nomináciu doplní, bude posudzovaná na druhom zasadnutí komisie v tom istom cykle. Ak predkladateľ nomináciu v stanovenom termíne nedoplní, bude vyradená z ďalšieho posudzovania.

Na záver zasadnutia, resp. na druhom zasadnutí komisie, navrhne komisia vybrané prvky na zápis do reprezentatívneho zoznamu. O tomto rozhodnutí vyhotoví zápis, ktorého súčasťou bude oficiálny návrh zoznamu príslušných prvkov adresovaný ministrovi kultúry.

O návrhoch komisie rozhoduje minister kultúry, ktorý svojim podpisom potvrdí, respektíve nepotvrdí jej návrhy. V prípade, že minister návrh komisie upraví, informuje o tom prostredníctvom vecne príslušnej sekcie predsedu komisie.

Slávnostné vyhlásenie

Slávnostné vyhlásenie prvkov zapísaných do reprezentatívneho zoznamu na základe tejto výzvy sa uskutoční po uzavretí schvaľovacieho procesu v termíne, ktorý určí ministerstvo.

Monitorovanie a nasledujúce úkony

Opatrenia, ktoré prispejú k ochrane zapísaného prvku a ktoré umožnia príslušnému spoločenstvu, skupine, prípadne jednotlivcom pokračovať v praktikovaní a odovzdávaní prvku, predstavujú dôležitú súčasť nominačného spisu. Opatrenia sa prijímajú na obdobie šiestich rokov a predkladateľ ich opisuje v časti D formulára „Návrh na zápis...“. Opatrenia môže spresniť komisia.

Realizáciu opatrení monitoruje komisia v súčinnosti s predkladateľom (predkladateľmi).  Predkladateľ/lia prvku je/sú po úspešnom zápise prvku do reprezentatívneho zoznamu nositeľom certifikátu o zápise prvku a je/sú tiež zodpovedný/í za vypracovávanie hodnotiacich správ o stave prvku, ktoré sú odovzdávané v šesťročných intervaloch.

Na vyzvanie CTĽK vyhotoví predkladateľ v stanovených intervaloch správu o realizácii prijatých opatrení, ako aj o aktivitách zameraných na ochranu, revitalizáciu a propagáciu nominovaného prvku, ktorú predloží prostredníctvom CTĽK komisii. Komisia prerokuje správy predkladateľov na najbližšom zasadnutí, ktoré nasleduje po termíne ich predloženia. Na základe posúdenia správ o realizácii ochranných opatrení pre prvky zapísané v reprezentatívnom zozname,  komisia prijme uznesenie, o ktorom písomne informuje predkladateľa. Zároveň môže rada predkladateľovi navrhnúť ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k ochrane nominovaného prvku. 

Formulár a pokyny k hodnotiacej správe si môžete pozrieť tu.

Dokumentácia

Všetky nominačné materiály vrátane priloženej dokumentácie eviduje a uchováva CTĽK.

Financovanie

Financovanie aktivít súvisiacich s tvorbou reprezentatívneho zoznamu bude realizované z dvoch základných zdrojov, ktoré tvoria:

1. Prostriedky štátu, napr.:

- Ministerstvo prostredníctvom financovania organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti;

- Prostredníctvom Fondu na podporu umenia

2. Prostriedky, ktoré na financovanie vynakladá predkladateľ v súčinnosti s verejnými kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami, právnickými osobami, občianskymi združeniami a ďalšími mimovládnymi organizáciami a jednotlivcami zainteresovanými na ochrane nominovaného prvku nehmotného kultúrneho dedičstva, napr.:

- Z vlastného rozpočtu predkladateľa (obecný úrad, občianske združenie, kultúrna inštitúcia, vzdelávacia inštitúcia a pod.);

- Z dobrovoľných príspevkov a sponzorských darov;

- Z prostriedkov získaných zbierkami a príjmami z podujatí organizovaných v prospech nominovaného prvku.