Slovenský ľudový umelecký kolektív

Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

Zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku (ďalej len "zoznam najlepších spôsobov ochrany") predstavuje uznanie mimoriadnym programom, projektom a aktivitám, ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a pretrvávajú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku je vysokým spoločenským ocenením a zároveň nástrojom na popularizáciu činností, ktoré smerujú ku komplexnej starostlivosti o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva. Predstavuje základný stupeň pre výber programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva na medzinárodnej úrovni.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle Štatútu Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku vyhlasuje výzvu na predloženie nominácií na zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Termín najbližšieho vyhlásenia výzvy na predkladanie nominácií bude známy v priebehu mesiacov september - október 2017

 

Návrhy predkladajte na adresu:

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, Slovenský ľudový umelecký kolektív

Balkánska 31, 853 08 Bratislava

tel.: +421 204 78 221

e-mail: tlk@sluk.sk

Všetky ďalšie potrebné informácie o predkladaní nominácií do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nájdete na nasledujúcich stránkach:

Štatút zoznamu najlepších spôsobov ochrany

Kritériá a podmienky nominácie

Postup pri zápise

Postup pri vypĺňaní formulára

Technické špecifikácie dokumentácie

Formulár ZNSO