Slovenský ľudový umelecký kolektív

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (ďalej len "reprezentatívny zoznam") je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Prvky jestvujú v súlade s prostredím a historickým ukotvením spoločenstiev a poskytujú im pocit kontinuity a identity. Zároveň podporujú kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť. Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle Štatútu Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, v znení neskorších dodatkov, vyhlasuje výzvu na predloženie nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Termín na predloženie nominácií je do 31. marca 2017

(rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Návrhy predkladajte na adresu:

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, Slovenský ľudový umelecký kolektív

Balkánska 31, 853 08 Bratislava

tel.: +421 204 78 221

e-mail: tlk@sluk.sk

Všetky ďalšie potrebné informácie o predkladaní nominácií do reprezentatívneho zoznamu nájdete na nasledujúcich stránkach:

Štatút reprezentatívneho zoznamu

Kritériá a podmienky nominácie

Postup pri zápise

Postup pri vypĺňaní formulára

Technické špecifikácie dokumentácie

Formulár RZNKD