Slovenský ľudový umelecký kolektív

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (ďalej len "reprezentatívny zoznam") je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Prvky jestvujú v súlade s prostredím a historickým ukotvením spoločenstiev a poskytujú im pocit kontinuity a identity. Zároveň podporujú kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť. Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle Štatútu Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, v znení neskorších dodatkov, vyhlasuje výzvu na predloženie nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Termín najbližšieho vyhlásenia výzvy na predkladanie nominácií bude známy v priebehu mesiacov september - október 2017

 

Návrhy sa predkladajú na adresu:

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, Slovenský ľudový umelecký kolektív

Balkánska 31, 853 08 Bratislava

tel.: +421 204 78 221

e-mail: tlk@sluk.sk

Všetky ďalšie potrebné informácie o predkladaní nominácií do reprezentatívneho zoznamu nájdete na nasledujúcich stránkach:

Štatút reprezentatívneho zoznamu

Kritériá a podmienky nominácie

Postup pri zápise

Postup pri vypĺňaní formulára

Technické špecifikácie dokumentácie

Formulár RZNKD